Uslovi korišćenja na sajtu Teodosijevic.com se tiču autorskih prava nad online video kursevima, drugom video materijalu i tekstovima koje se nalaze na sajtu, kao i komentarisanju istih.

Autorska prava

Jedini sam nosilac autorskog prava nad svim video kursevima postavljenim na ovom sajtu, ostalom video materijalu čiji sam autor, zatim knjigama, stručnim radovima i tekstovima koje sam lično napisao, kao i sunosilac autorskih prava nad tekstovima koje su drugi autori napisali za potrebe ovog sajta.

Kursevi

Zadržavam prava da bez prethodne najave, kod trenutno postavljenih kurseva izmenim sadržaj, cene, dužinu trajanja, načine pristupa, trajanje pristupa i druge tehničke ili edukativne osobine kursa.

Osim ako nije drugačije izričito navedeno od strane institucija koje odobravaju akademska zvanja, sudelovanje u ili završavanje kursa ne daje nikakva akademska zvanja. Čak i ako zvanje dodeljuje jedna institucija, ne postoji pretpostavka da će i druge institucije prihvatiti to zvanje. Slažete se da sebi nećete prisvojiti određeno akademsko zvanje sa završenim kursom, osim ako ste završetkom kursa stekli Potvrdu tog zvanja u slučaju akreditovanih kurseva.

U slučaju kurseva u kojima se zahteva da radite određene pisane zadatke, kvizove, testove, projekte i slično, slažete se sa time da su ti pisani materijali u mom vlasništvu i da ih mogu upotrebljavati u interne ili javne svrhe po sopstvenom nahođenju, bez prethodne najave ili obaveštavanja autora.

Vlasnici (nosioci) korisničkih naloga za pristupanje i pohađanje kurseva, mogu biti isključivo fizičke osobe (imenom i prezimenom), iako zakup i pristup nalogu mogu ostvariti kao predstavnici pravnog lica. Vlasnik naloga (fizičko lice) je odgovorno za poštovanje ovih Uslova korišćenja i kao takvo može snositi posledice za kršenje istih.

Zabranjeno je snimanje, kopiranje, grupno projektovanje, deljenje korisničkog naloga, ili bilo koji drugi vid distribucije snimaka sa online kursevima i nije ih dozvoljeno upotrebljavati ni u koje druge svrhe, sem u cilju ličnog stručnog usavršavanja.

Tekstovi

Sa druge strane, imate pravo upotrebiti određene pisane tekstove, sem kada nije naznačeno drugačije, ukoliko navedete izvor teksta isključivo u sledećem obliku: „Izvor: Poslovne veštine Teodosijević –  teodosijevic.com“ (odnosno link one konkretne stranice sa koje je tekst preuzet) tako kako je napisano pod znacima navoda, uz mogućnost da se URL (puna internet adresa) postavi na samo ime, ili na osnovni domen. Ukoliko prenesete, kopirate, odštampate, izmenite ili dopunite moj tekst, a da niste naveli izvor, saglasni ste da mogu podneti predlog za izvršenje na osnovu ovih Uslova korišćenja i relevantnih dokaza na iznos koji ocenim da mi pripada.

Licenca

Moji Autorski radovi (online video kursevi, autorski stručni radovi, tekstovi poezije i proze, blog postovi i drugo) su objavljeni pod CC BY-ND 3.0 licencom. Pod uslovima navedenim u paragrafu iznad ih možete deliti i umnožavati, kao i preneti na vaš sajt (sem video kurseva). Možete ih koristiti u komercijalne svrhe isključivo uz prethodno odobrenje i dogovor sa mnom, ali ih ne možete menjati i preoblikovati.

Komentari

Komentari se moderišu (čekaju na odobrenje), te može doći do određenog odlaganja između vašeg komentarisanja određenog teksta ili videa i objavljivanja komentara na sajtu.

Komentarisanje je poželjno i dobrodošlo, bilo da je u pitanju samo davanje ličnog mišljenja, stručna ili laička ocena rada, ili pozitivna i negativna kritika na radove, ali sve u skladu sa dobrom namerom i pristojim ophođenjem.

Svaki komentar kojim se vređa, kleveta, šire lične i porodične (ne)prilike, poziva na nasilje, mržnju, netoleranciju i/ili rušenje ustavnog poretka ili koji je na neki drugi način u suprotnosti sa zakonom, neće biti objavljen, ali može biti sačuvan i upotrebljeni kao dokaz u eventualnom parničnom postupku.

Tek ukoliko se slažete sa gorenavedenim uslovima korišćenja, pristupite kursevima, preuzimajte sadržaj, ostavljajte komentare na tekstove i/ili preuzmite kompletne ili delove autorskih videa i tekstova u neke od navedenih svrha.

Politika privatnosti
Da biste se upoznali sa politikom privatnosti vaših podataka na ovom sajtu, pogledajte stranicu Politika privatnosti.

Kontaktirajte nas
Ukoliko imate bilo kakvo pitanje u vezi sa ovim uslovima korišćenja, prakse Sajta ili vašom interakcijom sa ovim Sajtom, kontaktirajte nas na:

Poslovne veštine Teodosijević
www.teodosijevic.com
Tel: +381 (0)64 1147 124
E-mail: boris@teodosijevic.com

Ovaj dokument je poslednji put ažuriran 15. aprila 2018.

Srdačan pozdrav,
Boris Teodosijević